หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ ทม.ศรีสัชนาลัย
 
"ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ขยายโอกาส"
 
 
ยุทธศาสตร์ 1
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน

ให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามหลักการผังเมือง
และรักษาสภาพแวดล้อม

จัดสรรสวัสดิการทางสังคมให้กับชุมชน

รณรงค์ให้ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่
วัฒนธรรมประเพณี

ส่งเสริมบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมของชุมชน

ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา

ส่งเสริมพัฒนา อาชีพ เพิ่มพูนรายได้แก่ชุมชน

สนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
 
 
ยุทธศาสตร์ 2
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

สร้างและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้า

พัฒนาจัดระบบการจราจร
 
 
ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
พัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและประสิทธิภาพ
การบริหารงานของเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์ 4
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดกำจัดขยะ

พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรม

ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
 
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
 
 
  NAX Solution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
GOOGLE MAP  
 
สายตรงปลัด
โทร.089-707-6063
 
แบบสำรวจความคิดเห็น